วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

ใบงาน/แบบฝึกหัด วิชาสังคมศึกษา

ใบงานที่ 1

                                                                                                                                             

                  

               

ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4ใบงาน
เรื่อง ทวีปเอเชีย
คำชี้แจง  ให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความในหมวด ข ใส่ในลงเล็บหน้าข้อความหมวด ก ที่สัมพันธ์กัน

                     หมวด ก

(…….) 1. ยอดเขาที่สูงที่สุด

(…….) 2. ประชากรอาศัยอยู่เบาบาง
(….....) 3. ภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน
(…….) 4. ที่ราบสูงอนาโตเลีย
(…….) 5. ภูเขไฟฟูจิ
(…….) 6. จุดรวมเทือกเขาของทวีป
(…….) 7. ที่ราบสูงเก่า
(…….) 8. โอเอซิส
(…….) 9. โกบี
(…….) 10. กรากะตัว
(…….) 11. เดคคาน
(…….) 12. แม่น้ำนานาชาติ
(…….) 13. ประชากรอาศัยเบาบาง 
                     เนื่องจากอากาศหนาวเย็น
(…….) 14. ฮวงโห แยงซีเกียง
(…….) 15. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่บริเวณ
                      ตอนกลางของทวีป 

                     หมวด ข

ก. ที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุด
ข. ภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซีย
ค. ประเทศญี่ปุ่น
ง. แม่น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีน
จ. เอเวอร์เรสต์
ฉ. ที่ราบไซบีเรียตะวันตก
ช. แหล่งน้ำกลางทะเลทราย
ซ. ทะเลทรายในมองโกเลีย
ฌ. หิมาลัย
ญ. ชุมเขาปามีร์ (จุดรวมเทือกเขาปามีร์นอต)
ฎ. ที่ราบสูงเดคคาน
ฏ. เกิดเป็นภูเขาหินปูนสูงตระหง่านชื่อหิมาลัย
ฐ. ที่ราบสูง
ฑ. แม่นำโขง
ฒ. แม่น้ำคงคา
ณ. แม่น้ำสายสำคัญในประเทศจีน
ด. ที่ราบสูงอิหร่าน
ต. เขตที่ราบต่ำตอนเหนือของทวีป
ถ. หมู่เกาะฟิลิปปินส์ชื่อ...................................................... ม.1/..........                     เลขที่.............

กิจกรรมทดสอบที่ 1      เรื่อง รู้จักทวีปเอเชีย

ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.  ทวีปเอเชีย  มีที่ตั้งตรงกับ ละติจูดที่…………………ศาเหนือ           -   ลองติจูดที่ ………….... องศาใต้
                                           ลองติจูดที่………….....…องศาตะวันออก  -   ลองติจูดที่…………… องศาตะวันตก
2.      จากพิกัดภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชีย 
2.1      แสดงให้เห็นว่าทวีปเอเชียมีที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ………………………………………………
2.2      ตามแนวนอนเอเชียอยู่ในซีกโลกภาค…………………………………………………………………………
2.3      ตามแนวตั้งเอเชียอยู่ในซีกโลกภาค……………………………………………………………………………
3.      ประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียภูมิภาค……………………………………………………………………………………
4.      ตามโครงสร้างทางธรณีวิทยาเอเชียมีที่ตั้งอยู่ในเขต………………………………………………………………
5.      ท่านทราบหรือไม่ว่าทวีปเอเชียประกอบด้วยกี่ประเทศ     ตอบ…………………..ประเทศ
6.       ทวีปเอเชียมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ……… ……………………..ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    …………………………………
 ทิศใต้      ติดต่อกับ    ……………………………..ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ    ………..…………………………
7.      สมญานามของทวีปเอเชีย…………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………….……………………………………………........................................
…………………………………………………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………….........................................
8.      ทวีปเก่าแก่ที่สุดในโลก  คือ  ทวีป………………………………………………….
9.       ทวีปเอเชียมีพื้นที่……………………….ล้านตารางกิโลเมตร
10.  บริเวณที่ร้อนที่สุดของทวีปเอเชีย คือบริเวณ…………………………………ในเอเชีย………............................กิจกรรมทดสอบ ที่ 2          เรื่อง  ลักษณะภูมิประเทศทวีปเอเชีย

คำสั่ง        ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์
1. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ………………………….และ………………………
2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชียแบ่งออกเป็น  5   เขต  คือ
    (1) ……….………………………………………….    4………………………………………………….
    (2) ………………………….……………………….    5………………………………………………….
    (3) ………………….……………………….………
3. เขตที่ราบไซบีเรีย  อยู่ในเขตหินเก่าที่เรียกว่า …………….……………………………………… เป็นเขตที่ราบต่ำแต่ใช้
    เพาะปลูกไม่ได้  เนื่องจาก………………………………………………………………………………………………...
4. ทวีปเอเชียมีเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญ ดังนี้ คือ
    (1)  เอเชียตะวันออก ได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ำ………………………………………….ในประเทศจีน
    (2)  เอเชียใต้ ได้แก่ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ  ประเทศ……………..…… ,  แม่น้ำคงคา ในประเทศ……………………..…,
           และแม่น้ำพรหมบุตร  ประเทศ….……….……….
    (3)  เอเชียตะวันตกเฉียงใต้  ได้แก่   ที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกรีส ที่ราบลุ่มแม่น้ำยูเฟรติส ในประเทศ…………………………
    (4)  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่  ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง   ในประเทศ……………………………
           และประเทศ ………………………… , ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง   ในประเทศ……………………………  ,     
           ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา   ในประเทศ……………  , ที่ราบลุ่มแม่น้ำสาละวินตอนล่าง  และที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี  
          ในประเทศ……………………...
5. จุดรวมเทือกเขาทางตอนกลางของทวีปที่เป็นเขตหินใหม่  คือจุดรวมเทือกเขาที่เรียกว่า……………………………..…..
     (……………………….)  ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ………………….(………………………..) แปลว่า……………….…
6. จุดรวมเทือกเขาปาร์มีนอต  เป็นจุดรวมเทือกเขาสูง ต่างๆ  ได้แก่ เทือกเขา………… ……………………..……………
     …………………………………………………………………………………………………………………………...
     …………………………………………………………………………………………………………………………...
     …………………………………………………………………………………………………………………………...
7. เขตที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก คือ ที่ราบสูง…………………………………  ในประเทศ … …………………………..
    เขตที่ราบสูง ยูนนาน และตากลามากัน เป็นเขตทะเลทรายแห้งแล้ง อยู่ในประเทศ………………………………………
8. ที่ราบสูง  เคดคาน  อยู่ในประเทศ…………………………. , ที่ราบสูงอิหร่าน  อยู่ในประเทศ………….………………
     และประเทศ…………………   ,  ที่ราบสูงอนาโตเลีย อยู่ในประเทศ………………………….. , ที่ราบสูงอาหรับ
     อยู่ในประเทศ……………………………..
9. เขตหมู่เกาะภูเขาไฟในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นดินภูเขาไฟที่เหมาะแก่การเพาะปลูก   
   ได้แก่ หมู่เกาะของประเทศ………………………………………………………………………………………………
10. บริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ ได้แก่……………………………………………………………………………………
       ………………………………………………………………………………………………………………………….

กิจกรรมทดสอบที่ 3    เรื่อง ภูมิอากาศทวีปเอเชีย

คำสั่ง   ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์
ตอนที่ 1   จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความในหมวด    มาใส่ในวงเล็บหน้าข้อความหมวด   
                  ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน

                                หมวด 

(…….)  1.  ยอดเขาที่สูงที่สุด                                         
(…….)  2.  ประชากรอาศัยอยู่เบาบาง
(…….)  3.  ภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน                          
(…….)  4.  ที่ราบสูงอนาโตเลีย                                     
(…….)  5.  ภูเขไฟฟูจิ                                                      
(…….)  6.  จุดรวมเทือกเขาของทวีป                            
(…….)  7.  ที่ราบสูงเก่า                                                  
(…….)  8.  โอเอซิส                                                         
(…….)  9.  โกบี                                                                
(…….) 10.  กรากะตัว                                                      
(…….) 11.  เดคคาน                                                        
(…….) 12.  แม่น้ำนานาชาติ                                          
(…….) 13.  ประชากรอาศัยเบาบาง
                   เนื่องจากอากาศหนาวเย็น                       
(…….) 14.  ฮวงโห   แยงซีเกียง                                   
(…….) 15.  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่                  
                    บริเวณตอนกลางของทวีป


                        หมวด ข

ที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุด
.  ภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซีย
.  ประเทศญี่ปุ่น
.  แม่น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีน
.  เอเวอร์เรสต์
.  ที่ราบไซบีเรียตะวันตก
.  แหล่งน้ำกลางทะเลทราย
.  ทะเลทรายในมองโกเลีย
.  หิมาลัย
.  ชุมเขาปามีร์  (จุดรวมเทือกเขาปามีร์นอต)
.  ที่ราบสูงเดคคาน
.  เกิดเป็นภูเขาหินปูนสูงตระหง่านชื่อหิมาลัย
.  ที่ราบสูง
.  แม่นำโขง
.  แม่น้ำคงคา
.  แม่น้ำสายสำคัญในประเทศจีน
.  ที่ราบสูงอิหร่าน
เขตที่ราบต่ำตอนเหนือของทวีป
.  หมู่เกาะฟิลิปปินส์

                                                                                              
                               
 ตอนที่ 2   ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์

1.  ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น  จะอยู่ระหว่างละติจูดที่ ……………………………ถึง…………… ………………………
     มีลักษณะอากาศ…………………………………………………………………………………… …………………..
     พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น…………………………………………………………………………… …………………
2.  ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  จะอยู่เหนือละติดจูดที่ ………………………………..……… ………………………..
     มีลักษณะอากาศ………………………………………………………………………………… ……………………..
     พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น………………………………………………………………………… ……………………
3.  ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน  มีลักษณะอากาศ………………………………………… ………………………….
    ได้แก่ประเทศ………………………………………………………………… ………………………………………..
     พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น………………………………………………………………………… ……………………
4.  ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอบอุ่น  มีลักษณะอากาศ………………………………………… ………………………….
     ได้แก่ประเทศ……………………………………………………………………………………… …………………
      พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น…………………………………………………………………………… ………………..
5.  ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป   มีลักษณะอากาศ……………………………………… ………………………
     ได้แก่ประเทศ………………………………………………………………………………………… ………………..
      พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น……………………………………………………………………………… ……………...
6.  ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายแถบอุ่นชื้น   มีลักษณะอากาศ…………………………………………………….
     ได้แก่ประเทศ…………………………………………………………………………………………………………...
      พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น…………………………………………………………………………… ………………...
7.  ภูมิอากาศแบบทะเลทราย   มีลักษณะอากาศ…………………………………………………… ……………………...
     ได้แก่ประเทศ……………………………………………………………………………………… ……………….....
      พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น…………………………………………………………………………… ………………...
8.  ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน  มีลักษณะอากาศ………………………………………………………………………
    ได้แก่ประเทศ……………………………………………………………………………………… …………………..
      พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น…………………………………………………………………………… ………………...
9.  ภูมิอากาศแบบไทกา(กึ่งขั้วโลก) มีลักษณะอากาศ……………………………………...………………………………
    ได้แก่ดินแดนทาง…………………………………………………………………………………………….…………   
     พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น…………………………………………………………………………………………….…
 10.  ภูมิอากาศแบบทุนดรา(ขั้วโลก) มีลักษณะอากาศ………………………..……………………………………………
      ได้แก่ดินแดนทาง………………………………………………………………………….…………….. ……………
      พืชพรรณธรรมชาติ  เป็น………………………………………………………………………………………………


  กิจกรรมทดสอบที่ 4    เรื่อง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตอนที่ 1  ให้นักเรียนระบุชื่อประเทศ  เมืองหลวง   อาชีพ  ศาสนาประจำชาติ ระบอบการปกครอง   ให้ตรงกับหมายเลข
                ที่กำกับในแผนที่

ประเทศ
เมืองหลวง
อาชีพหลัก
ศาสนา
การปกครอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ตอนที่ 2   เติมข้อความลงในตารางให้ถูกต้อง

1.  เอเชีย    มีพิกัดภูมิศาสตร์  ตรงกับ    ละติจูด……………..……..  ถึง   ละติจูด……………………….
                   ลองติจูด……………….  ถึง  ลองติจูด………………… มีพื้นที่รวม …..…......................…. ตารางกิโลเมตร
2.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีลักษณะภูมิประเทศโดยภาพรวม ประกอบด้วย…………………………………………....
      ……………………………………………………………………………………………………………………….…
      ……………………………………………………………………………………………………………………….…
3.  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ
     ทิศเหนือ   ติดต่อกับ    ………………..……………..  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ………………….…………………
     ทิศใต้       ติดต่อกับ    ………………..……………...  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ    ………………………………..…… 
4. โดยภาพรวมภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีลักษณะ…………………….........………………………………
     ………………………………………………..…………………………………………………………………...........
     …………………..………………………………………………………………………………………......................
5.  ประเทศส่วนใหญ่เศรษฐกิจขึ้นอยู่กับอาชีพ……………………………………………………………………………..
     ยกเว้น
……………………………….
เพราะ……………………………………………………………………………

   
    กิจกรรมทดสอบที่ 5    เรื่อง   เอเชียตะวันออก

ตอนที่  1   ให้นักเรียนระบุชื่อประเทศ  เมืองหลวง   อาชีพ  ศาสนาประจำชาติ   ระบอบการปกครอง 
                 
ให้ตรงกับหมายเลขที่กำกับในแผนที่
            

ประเทศ
เมืองหลวง
อาชีพหลัก
ศาสนา
การปกครอง

 
 ตอนที่ 2   ให้นักเรียนศึกษาจากเอกสารแล้วตอบคำถาม  และ เติมข้อความลงในตารางให้ถูกต้อง

1.  เอเชียตะวันออก    มีพิกัดภูมิศาสตร์  ตรงกับ    ละติจูด  …………..องศาเหนือ ถึง…………….องศาเหนือ       
     ลองติจูด
……….….องศาตะวันออก  ถึง   ลองติจูด ………..…องศาตะวันออก  มีพื้นที่รวม…………….ล้าน ตร.กม.
2.  เอเชียตะวันออก  มีลักษณะภูมิประเทศโดยภาพรวม ประกอบด้วย…………….……………………….คือพื้นที่ของจีน
     มองโกเลีย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และ…………………………….……………..คือ ญี่ปุ่น  ไต้หวัน
3.  เอเชียตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ
     ทิศเหนือ   ติดต่อกับ    ………………………………….…………………………………………………….………….
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ………………………………………………………………………………………………
     ทิศใต้       ติดต่อกับ    ……………………………………………………………………………………………………
     ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ……………………………………………………………………...…………………………
4.  เอเชียตะวันออก    ประกอบด้วย ……………….ประเทศ  คือ      
     1. …………………………………………………………………………………………………………...……………
      …………………………………………………………………………………………………………………………..
      …………………………………………………………………………………………………………………………..
5.  ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่มากที่สุดในภูมิภาคคือ ประเทศ ………………. มีประชากรประมาณ ……………. ล้านคน

กิจกรรมทดสอบ ที่ 6    เรื่อง  เอเชียใต้

ตอนที่  1   ให้นักเรียนระบุชื่อประเทศ  เมืองหลวง   อาชีพ  ศาสนาประจำชาติ ระบอบการปกครอง
 
               ให้ตรงกับหมายเลขที่กำกับในแผนที่แผนที่เอเชียใต้
 
                                   

ประเทศ
เมืองหลวง
อาชีพหลัก
ศาสนา
การปกครอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตอนที่ 2   ให้นักเรียนตอบคำถาม  โดยการเติมข้อความลงในตารางให้ถูกต้อง

1.  เอเชียใต้มีทีตั้งในละติจูดที่  5-36 องศาเหนือ ลองติจูดที่  61-90 องศาสตะวันออก แสดงให้เห็นว่า  ตั้งอยู่ในตั้งแต่เขต
     ภูมิอากาศ………………………….……………..ไปจนถึงเขต……………………………………………………….
2.  ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ นับถือศาสนา……………………………รองลงมาคือศาสนา………………………
3.  ภูเขาสูงทางตอนเหนือของเอเชียมีเทือกเขาสูงที่สำคัญ  คือ  เทือกเขา…………………………………………….……
4.  แม่น้ำสายสำคัญของเขตนี้  ได้แก่ 1. แม่น้ำ…………….2. แม่น้ำ……………………3. แม่น้ำ……………………….
5. ประเทศที่เป็นเกาะใหญ่ของภูมิภาคนี้  คือ  ประเทศ……………………………………………………………………

ตอนที่  3   จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความในหมวด    มาใส่ในวงเล็บหน้าข้อความหมวด   ให้ถูกต้อง 
                และสัมพันธ์กัน
                                                หมวด                                                                                 หมวด ข
(…….)  1.  ประเทศนี้มีรูปร่างคล้ายรวงผึ้ง                                              .  เดคคาน
(…….)  2.  ทะเลทรายใหญ่ในเอเชียใต้                                                     .  ไต้ฝุ่น
(…….)  3.  ประเทศที่มีอาชีพหลักขึ้นกับธุรกิจท่องเที่ยว                      .  อังกฤษ
(…….)  4.  ยอดเขาสูงบนเทือกเขาหิมาลัย                                                .  ฮินดู
(…….)  5.  ที่ราบสูงทางตอนใต้                                                                  .  ทะเลทรายธาร์
(…….)  6.  พายุหมุนเขตร้อนของภูมิภาคนี้                                                          .  อินเดีย
(…….)  7.  ประเทศที่มีการถือวรรณะ                                                       .  ศรีลังกา
(…….)  8.  ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด                                                 .  ไซโคลน
(…….)  9.  เอเชียใต้เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกนี้                         .  ชา
(…….) 10.  ประเทศที่มีรูปร่างคล้ายหยดน้ำผึ้ง                                        .  ฝรั่งเศส
                                                                                                                                .  อิสลาม
                                                                                                                                .  เอเวอเรสต์
                                                                                                                                .  มัลดีฟส์กิจกรรมทดสอบที่ 7     เรื่อง  เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ตอนที่ 1   ให้นักเรียนตอบคำถาม  โดยการเติมข้อความลงในตารางให้ถูกต้อง

1.  เอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีที่ตั้งในละติจูดที่  12-42 องศาเหนือ ลองติจูดที่ 26-75 องศาตะวันออก
     แสดงให้เห็นว่า ตั้งอยู่ในตั้งแต่เขตภูมิอากาศ
………………………………..ไปจนถึงเขต……………………………  
     ภูมิอากาศ………………………………………………………………………………………………………………
2.  สมญานามของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  คือ  ดินแดนแห่ง………………………………………………………………
     เพราะมี
…………………………………………………………………………….…………………………ล้อมรอบ
3.  ลักษณะเด่นของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  ภูมิประเทศจะเป็น……………………………………………………………
     ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้มีเชื้อสาย……………………………………… นับถือศาสนา………………………   
     วัฒนธรรมเด่น คือ วัฒนธรรม………………………………………………………………………………………….
4.  เศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ขึ้นอยู่กับอาชีพ……………………………รองลงมา คือ……………………..
5.  แม่น้ำสายสำคัญของเขตนี้  ได้แก่ 1. แม่น้ำ…………………………………2. แม่น้ำ…………………………………
                                                         
ตอนที่  2   ให้นักเรียนระบุชื่อเมืองหลวงของประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
                 พร้อมทั้งเช็คเครื่องหมาย   / ในช่องศาสนาประจำชาติให้ถูกต้อง

ประเทศ

ชื่อเมืองหลวง
ศาสนาประจำชาติ 
 อิสลาม
คริสต์
ยิว
1. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
2. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
3. สาธารณรัฐตุรกี
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยอัฟกานิสถาน
5. สาธารณรัฐอิรัก
6. สาธารณรัฐเยเมน
7. รัฐสุลต่านโอมาน
8. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
9. ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
10. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
11. อิสราเอล
12. รัฐคูเวต
13. รัฐกาตาร์
14. สาธารณรัฐเลบานอน
15. สาธารณรัฐไซปรัส
16. รัฐบาเรนห์


กิจกรรมทดสอบที่ 8    เรื่อง เอเชียกลาง
ตอนที่  1    ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในชิ่งว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.  เอเชียกลางมีที่ตั้งในละติจูดที่ 36-56 องศาเหนือ ลองติจูดที่  40-48 องศาตะวันออก
     แสดงให้เห็นว่า  ตั้งอยู่ในตั้งแต่เขตภูมิอากาศ
…………………………………….……………………………………..
2.  เอเชียแยกตัวออกมาจาก……………………………………………………………....ในปี พ.……………………….
3.  ประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ นับถือศาสนา……………………………..รองลงมาคือศาสนา………………………
4.  ภูมิประเทศเอเชียกลางแบ่งเป็น 2 สอง โดยมี………………………………………………………………กั้นตรงกลาง
5.  ลักษณะภูมิประเทศของเอเชียกลางมีลักษณะ……………………………………………………………………………
6.  เอเชียกลางมีลักษณะภูมิอากาศโดยภาพรวม คือ…………………………………………………………………………
7.  เอเชียกลางประกอบด้วย 8 ประเทศ ได้แก่ 1……………………………………2………………………………………
     3………………..………..4…………………………….5……………………………6………………………………..
    7…………………….……8………………………………
8.  ประชากรส่วนใหญ่ของเอเชียกลางมีวัฒนธรรม………………………………..นับถือศาสนา…………………………
9.  ประชากรส่วนน้อยได้แก่ประเทศ……………………………………………………………นับถือศาสนา……..……..
10.  เศรษฐกิจของเอเชียกลาง ประชากรมีฐานะ………………………….มีอาชีพหลักด้าน……………………………….

ตอนที่  2   จงนำตัวอักษรที่อยู่หน้าข้อความในหมวด  มาใส่ในวงเล็บหน้าข้อความหมวด   ให้ถูกต้องและสัมพันธ์กัน
               
                                                หมวด                                                                                 หมวด ข
     (….…..)  1.  ประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง                                  .  อาหรับ
     (….…..)  2.  ทะเลสาบใหญของเขตนี้                                                 .  คริสต์
     (.….….)  3.  ภาษากลางที่ใช้สื่อสาร                                                     .  อิสลาม
     (.….….)  4.  เทือกเขาทางตะวันตก                                                       .  หนาวเย็นและแห้งแล้ง
     (.….….)  5.  วัฒนธรรมหลักของเอเชียกลาง                                      .  ทะเลแคสเปียน
     (.….….)  6.  ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด                                         .  คอเคซัส
     (.….….)  7.  อาชีพหลักของเอเชียกลาง                                              .  ตะบองเพชร
     (.….….)  8.  ทุ่งหญ้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์                                                      .  เกษตรกรรม
     (.….….)  9.  ต้นไม้ในทะเลทราย                                                         .  อุซเบกิสถาน
     (.….….) 10.  ลักษณะอากาศเอเชียกลาง                                             .  สเต็ปป์
                                                                                                                          .  คาซักสถาน
                                                                                                                          .  รัสเซีย
                                                                                                                          .  อังกฤษ
2 ความคิดเห็น: